tiistai 19. maaliskuuta 2013

Меитсин Мосцоw Опен 2013

Хелсингин раутатиеасемалле туллессани Толстои-юнан лäхтööн оли аикаа вартти, микä еи тиетенкääн таркоиттанут, еттä питäиси хети киирухтаа лаитурилле, ваан еттä виелä ехти остаа каляа Äррäлтä. Асеман минууттибаарикин маиности кутсувасти, еттä "Аина ехтии ыхделле". Йäтин тахаллани вастааматта Тепан пухелуун, я пидин лаитурилла одоттавиа Таигоя йäннитыксессä виимеисеен асти. Ен куитенкаан оллут виимеинен: Ахти пикакäвели лаитурилла виелä какси минууттиа еннен юнан ныткäхдыстä, мутта каикки ехтивäт лопулта юнаан.

Москован юнаста оли лäхиннä каруя кокемуксиа. Вииме вуонна меноматкалла оли ахдиставан куума, я палууматкалла ырйöсин суолистон тыхйäкси йостаин паикаллисеста лаатуруоаста. Муистан виелä тунтея маткан йäлкеен котона сäнгыссä хоуреиллеени, еттä миллä унен, банаанин я х:н (олен унохтанут колманнен, олисико оллут мандариини?) ыхдистелмäллä воиси пелата оптимаалисинта Титовин мääриттелемää пиетарилаиста пöытäйääкиеккоа. Ванноин силлоин итселлени я муилле, еттä Толстоихин ен енää икинä асту.

Лупауксет он техты рикоттавикси, я таас ментиин. Маткалле лäхти кууси санкариа кахдеста сеураста: Сантту, Херкку, Тепа, Анде, Ахти я аллекирйоиттанут. Меноматкалле оли лувасса минулле ууден лаутапелин опеттелуа, кун Херкку оли оттанут мукаан Цатанин. Пелихäн оли лопулта варсин виихдыттäвä, я ситä пелаттиинкин пари киерроста еннен нуккумаанменоа. Лыхыехкöйен униен йäлкеен леуто ааму валкени йоллаин Москован раутатиеасемиста, я тутун олоинен партасуу оли лаитурилла вастасса. Кукаан еи муистанут тыыпин нимеä, мутта ихан сиисти вето кисайäрйестäйäлтä, еттä оллаан вастасса.

Пелипаикка оли реилун пуолен туннин метроилун я вартин кäвелын пääссä, я нäлкäинен суомалаисйоукко марсси енсин виереисеен кауппаан остамаан пäивäн енсиммäистä атериаа. Кисан пуиттеет еивäт оллеет енää самаа тасоа куин вииме вуоден Марголиксен йäрйестäмäссä упеасса кисасса, я осаллистуямääрäссäкин оли пиентä ласкуа. Ехкä турнауста воиси луоннехтиа туплакокоисекси Пиетарин кисакси. Мони асиа оли куитенкин кунносса: пукухуонеет луколлисилла каапеилла, лиикунтасалин валаистус рииттäвä, я тäллä кертаа малтиллисесса аваяиссеремониасса сетти тулкаттиин мыöс енгланникси.

Пелиен лаату ваихтели мелкоисести, я васемпиен лаитойен урат оливат тäмäн кауден теемалле усколлисет. Вараудуин кентäн тасаамисеен ууделла инноваатиоллани: лоппуун кäытетын пелин йääстä леикатут валмиикси оикеан муотоисет кулмапалат. Ниитä тарпеен мукаан ыкси таи какси пääллеккäин, я кыллä муутен тоимии! Венäлäисет оливат тиланнеет мыöс латвиалаисиа пелистäндейä аимо касан, мутта оттиват не поис кäытöстä турнауксен тоисена пäивäнä. Не таисиват лиукуа латтиалла лиикаа пелиен аикана, я ваатиневат йонкинлаисет лиукуестеет таи стäндиен вäлиин тулеван пуулевын (кутен Риикан ЕМ-кисоисса), йолла вои ситä паитси сäилыттää киеккоя, весипуллоа, муистилаппуя йне.

Турнауксен 16 пархаитен еннаккоранкаттуа пелааяа саиват вапаалипун суораан тоиселле пäивäлле, йотен Ахти я Сантту сеурасиват киели питкäллä виерестä, кун муут пеласиват. Алкулохкоиста ментиин каикки одотетусти яткоон, я оли руокатауон вуоро. Вииме вуонна йäин кисайäрйестäйäн мокаста илман руокаа, я ныт меинаси кäыдä сама хомма. Руокалипут лоппуиват кескен, еикä илман селлаиста халутту пääстää сыöмääн, мутта неувоттелин (луе: анелин) сопивалла рупламääрäллä кеиттäйилтä итселлени атериан.

Вäлисарясса луулин 11 пелааян яткаван йока лохкоста финаалисаряан, йотен пелаилин аика хуолеттомасти кескинкертаиселла пелиллä итсени кууденнелле сиялле. Сарян лопусса селвиси, еттä лохкоя оликин кууси еикä нелйä, я яткоон менее йока лохкоста ваин сеитсемäн, паитси кахдеста лохкоста кахдексан. Хиено мока меинаси тулла, кун пудотуксеен оли маткаа ваин какси таппиота. Тепа мени самасса лохкосса хиености виимеисенä сеитсемäннелтä сиялта яткоон, я Херккукин оннистуи вихдоин улкомаиллакин пелаамаан тасоллаан, ваикка финаалисаряпаиккаа еи сиялла 12 ирроннуткаан. Тоисаалла Анде йырäси итсенсä лохковоиттоон.

Енсиммäисен пäивäн пелит оли пелатту, я оли аика сииртыä кисайäрйестäйäн диилаамаан хотеллиин 2,5км пääхäн. Йääтиин епäмääрäисенä хаахуилемаан кадун лаитаан таксин тоивосса, я аикамме ыритеттыäмме лäхдеттиин Ахдин я Анден кансса кäвеллен кохти хотеллиа. Олимме лопулта периллä хуоматтавасти аутосеуруетта аикаисеммин, микä тиетысти туотти салаиста миелихывää.

Колмен тäхден 29-керроксинен Аструс-хотелли оли кисаматкоилла хостеллеихин тоттунеелле пелаайистолле мукаваа луксуста, ваикка кылпылä оликин йо ехтиныт сулкеутуа. Но океи, аамиаиненкин лаккаси куулумаста хинтаан хети хуонеисиин пääстыäмме, мутта рахалла селлаиста куитенкин виелä саи. Кäытиин виелä лäхистöн равинтелисса илластамасса, я таиси сиинä сикари я муутама калякин маистуа еннен нуккумаанменоа.

Сеураавана аамуна оли йäллеен хывää тахтоа олла пелипаикалла хети овиен ауеттуа, мутта лäхтö токи веныи аамиаисен я муун хидастелун такиа, я хотеллин тилаамат пимеäт таксит (лада я йоку тоинен копперо) туливат мыöхäссä. Пелипаикалла олтиин виелä сиинä ускосса, еттä "юу еихäн нäмä ала виелä тунтиин, аина оллаан венäйäллä мыöхäссä", мутта кас ваин, ныт олтиинкин тäсмäллисиä, я хäдин тускин ехдин юоста пелин ääреен еннен алоитуссуммериа.

Ниин ситä ваан ментиин 14 оттелун финаалисаряан илман минкääннäкöистä лäммиттелыä, я хети екасса оттелусса отеттиин патаан. Тоисеен оттелуун осуи оннекси тауко, я армотон реени ваан пääлле, микä селвäсти мыöс ауттои. Финаалисарялохкоя оли сиис нелйä, я йокаисеста кахдексан пääси плаыоффеихин. Сарялла 7 2 5 лохкон колманнекси ансаитсиси йонкин троллинааман, мутта йоскус нäин кäы. Тааксе йäи тасаисеен пöткööн ковиа нимиä, я сиинä йоукосса мыöс Анде селвиытыи кескинäиселлä вертаилулла кахдексенналта сиялта 32 пелааян плаыоффеихин. Тоисаалла тасуреиден сäестäмä Ахти оли лохконса тоинен, Сантту самасса лохкосса виидес я Тепа йäи сиялле 14.

Плаыофф-каавио еи виелä оллут тиедосса, йотен тиираилин ылеисести финаалисарялохкойен куутоссийоя. Сиеллä олиси оллут тарйолла паикаллисиа паистея, кутен халлитсева мааилманместари йне., мутта суотуиса онни яткуи, я вастаан оли тулосса латвиалаинен Едгарс Муцениекс. Тäссä вäлиссä сыöтиин илмаинен пелипаикан лоунас.

Пääсин валитсемаан пелин, микä оли тäркеää. Лöысин сырйääн сиирретыистä варапелеистä лäхес тäыделлисен ыксилöн, йонка йää оли сухтееллисен тасаинен, я сенттериссä рииттäвäн кевыт тунтума. Суомалаистоверит вароиттеливат Муцениексин (йäлйемпäнä "Мутси") оикеаста лаидаста, йока мыöс омиен муистикувиени мукаан оли паха. Лисäкси Мутси оли Малмöссä виеныт Сантун сеитсемäнтеен оттелуун, я ома оикеан лаидан пуолустус он оллут вииме аикоина вäхäн хакотеиллä. Я олихан wр-сиякин 40.

Хиеман еннен саряа Мутси реенаили ихан киитеттäвäсти напсувиа сенттереитääн, я итсе кäытин туон аян хäнен кäсиенсä тарккаилуун. Екан пелин воитто оли тäркеä. Саин илман таппиота хывäн куван перускикаста, йота Мутси теки ылäкаутта таркасти молемпиин нурккиин секä алакаутта таканурккаан. Сахасин пакилла уран кескиваихеелла ыриттäен самалла каткаиста инвестоинтея, я тапитин сенттерин маилаа сеилатен я кääннеллен мокелла сен мукаан. Малтсевеита еи нäкыныт еикä куулунут (пари хидаста ыритыстä), я кäси илмиантои сенттерит, йотен оикеалта лаидалта тули маалея ваин харвакселтаан. Васен лаита илман йäркевää ванханаикаиста оли техотон.

Омасса хыöккäыспääссä кескитыин киекон тоимиттамисеен оикеалле лаидалле, йоста пääсин хывин вапаасти инвестоимаан малтсев-пелоттеелла ехкä 90% вармууделла. Васеммалтакин лаидалта пääси ыллäттäвäн хелпости инвестоимаан. Таваллисиста перускикоиста луовуин йо алкуун, кун еивäт оллеет силлä хеткеллä рииттäвäн тарккоя боксин муртамисеен. Спясс сен сияан кулки ыхдессä сатуннаистен тиланнемаалиен кансса, я самалла пеликирялла пääтин пелата коко сарян, еллеи Мутси кекси йотаин уутта. Ыхделлä оннеккаасти айоитетулла малтсевилла саин пидеттыä пакин алоиллаан, я колманнен оттелун яткоаян веин маалин нуркалта миинускулмаста техдыллä конеелла, йота ыритин ныт енсиммäистä кертаа сарян аикана.

Тиукан сарян пуоливäлиссä виерессä пелиä сеураннут Валтс "Ватси" Смагарс санои Мутсилле йотаин, йонка йäлкеен мутси алкои пеиттää кäттääн тоиселла кäделлä. Кäсипеитто еи аина риитä, паита олиси ехкä техоннут, йотен сама мено яткуи. Куудес я сарян пääттäныт матси таиси меннä пелкиллä оннеккаилла помпуилла илман ыхтääн оикеаа киккаа. Тсусаа! Тоисаалла Ахти оли виеныт Андреы Воскобоыниковин вакууттавасти нелйäссä пелиссä, мутта илмеисести сарясса оли тиуккоякин тилантеита. Сантту таистели кииваасти Алехандр Шикериниä вастаан, мутта тиукат пелит кääнтыивäт тäллä кертаа венäлäисен едукси оттелуин 1-4. Сарясса тсеккитäхти Петр Тмейтä вастаан Антти якои мыöс техдыт маалит техоттомасти, я хäвиси колме оттелуа ваин маалилла я ыхден кахделла.

Суомалаисиста 16 йоуккоон етени сиис коко Спялеранцен кахден миехен едустус. Алехандр Милорадов еи оллут пахин махдоллинен ваихтоехто сеураавакси вастустаякси, йотен пääтин ветää тäысиллä виелä аинакин ыхден сарян. Ныт вастасса оли куитенкин астетта монипуолисемпи кавери, еикä оппиминен оллут енää ниин суоравииваиста, ваикка саин кохтууллисести оикеан лаидан я сенттерит тäысин киинни. Оннистуин парантамаан йока пелиссä, мутта вастус оли сен верран кова, еттä нелйäннен пелин яткоаялла саря пääттыи охюрин имуроинтиин.

Виереиселлä пелиллä Ахдилле осуи хеикомпи хетки, кун таас вастустая Павел Городнитскиыллä пели кулки одоттаматтоман хывин. Пудотус оли кентиес турнауксен хармиллисин суомалаиспеттымыс, мутта ыхдексäннен сиян палкинторахалла саатиин реиссуста омат куитенкин такаисин. Петтымыстä олететтавасти лиевенси се, еттä мони муукин супертäхти компурои. Финаалисарялохконса сарялла 14 0 0 воиттанут Ыанис Галузо ромахти хуономмаллеен пудотуспелиен енсиммäиселлä киеррокселла суораан нелйäссä пелиссä, йоиста колме раткеси яткоаялла. Алехеы Титов пуолестаан хäвиси наистäхти Вицториа Ларичевалле сеитсемäннен оттелун яткоаялла.

Суурин ыллäттäйä оли куитенкин коко турнауксен лопулта воиттанут Милорадов, йока кääнси саря тоисенса перääн тиукат тилантеет едуксеен, я воитти меикäлäисен йäлкеен Атис Силиксен, Петр Тмейн я финаалисса хеткеллисен палуун технеен Олег Дмитриченкон, йонка сенттерит хыытыивäт тäысин. Турнауксен йäнниттäвиммäт хеткет кäытиин вармасти вäлиерäсарясса Махим Борисовин я Олег Дмитриченкон вäлиллä. Вäлиллä хаеттиин лисää виртаа лыöмäллä нырккиä пöытääн, я каикки махдоллисет псыыккаускеинот отеттиин кäыттööн. Олег оли лопулта хенкисести палйон ковемпи луу, микä кентиес хыыдытти Махимин сенттерит.

Саря хуипентуи виидентеен оттелуун, йосса 5-2 -йохдосса леиккимääн рыхтыныт Олег саи тодета вастустаянса ваараллисууден. Махим теки оттелун виимеисен пуолен минуутин аикана хывин лыхыессä аясса какси маалиа. Киекко путоси йääхäн виимеисен керран ноин 3,0 секунтиа еннен пääтöссуммериа, я Махимин тасоитусмаали тули ноин 0,1 секунтиа еннен суммериа. Ен тиедä, таркистеттиинко маали видеолта ваи мистä, мутта туомаристон неувонпидон йäлкеен маали туомиттиин лииан нопеакси (алле 3 сек), я Олег яткои финаалиин.

Пöытäлäткäн сääннöстö тунтее аихееста лäхиннä епäселвистä маалеиста пелаамисен. Се кумпи текее енсин маалин, силле тиланне раткеаа. Кыллä секин йäркеен кäы, еттä йос он олемасса рииттäвäн лаадукаста видеоматериаалиа, йоста асиан вои нопеасти таркистаа, ниин тиланне воидаан миелестäни туомита видеолта. Я ехкä тäстä воиси йоскус сääнтöихин кирятакин йотаин. Мутта йос раткаису техтиин йонкин комитеан миелипидеääнестыкселлä ниин енпä тиедä.

Миелессä алкои йо сиинтää банкетти я хухуйен мукаан илмаинен виина. Мосцоw Опенин кисасивуилла лукее аикатаулусса селвäсти: 18:30 - иноффициал банqует анд афтерпарты. Илмеисести кысеессä оли лииан епäвираллисет билеет, йотта синне олиси воиту суомалаисиа кутсуа. Кун кысыттиин банкетиста усеилта ери хенкилöилтä, кукаан еи йоко тиенныт асиаста ыхтääн митääн, таи ситтен вäиттивäт, еттä еи оле митääн банкеттиа. Теер ис ноооооооооооо банкет. Йотаин каикки тунтуиват куитенкин порукалла ковасти одоттаван.

Луовутимме, я лäхдимме метролла кохти кескустаа. Халусин ковасти нäхдä пунаисен торин, йотен саин муут йääмääн канссани метроста муутамаа пысäккиä аикаисеммин. Кыллä каннатти, хиено паикка! Кäвелтиин тори пääстä пääхäн, отеттиин муутама кува, я яткеттиин метролла юна-асемалле. Метросса йоку теки хаваиннон, еттä Херкку пууттуу. Но ниин се тосиаан пууттуикин, я метроста йääтыäмме кун ыритеттиин соиттаа ниин еи се тиетенкääн вастаннут. Одотелтиин метролаитурилла сеурааваа юнаа, йоско Херкку олиси сиинä. Сиинäхäн туо, еи оллут паксун такин алта кууллут пухелинтаан, еикä алунперин ехтиныт самаан метроон меидäн кансса, коска тули липпулуукулта меидäн перäссä. Ехкä нäилле маткоилле питäис оттаа селлаисиа пäивäкодеисса кäытеттäвиä рäикеитä хеиястинлиивейä, я воитаисиин аина хелпости ласкеа, онко коко лаума мукана.

Кутен реиссуун лäхтиессä, мыöс ныт оли енсиарвоисен тäркеää лöытää юна махдоллисимман мыöхääн. Сииспä московалаисеен Хесеен сыöмääн, йонка йäлкеен виинакауппаан. Олтиин лисäкси вääрäн ракеннуксен кохдалла, я оикеа асемаракеннус лöытыи пиенен кäвелын пääстä. Кысеиселлä асемаллакин пити виелä саада юомиа йостаин тоисеста киоскиста. Херкку я Тепа хäвисивäт ваихтеекси йоннекин, йотен ме муут пääтимме лäхтеä етсимääн юнаа, йонка лäхтööн оли енää 10 минууттиа аикаа. Ехти сиинä пиени стрессикин тулла, кун еи хети лöытыныт. Оикеалле лаитурилле селвиттыäмме саин Тепан пухелимелла киинни, я не оли мыöс вäхäн куялла еттä миссä се юна оикеин он. Минууттипеликсихäн се таас мени, мутта ехдиттиин.

Палууматка суюи раттоисасти усконноста я елäинтен оикеуксиста сивистынеести кескустеллен. Раялла пассиа таркастанеита вираномаисиа одоттиват аутуаасти хымыиссä суин уинуват суомалаисет тыхйиен астиоиден кескеллä. Хелсингин раутатиеасемалла пöхнäссä ваихдеттиин руплат еуроикси, я пääтеттиин кäыдä пиззалла виелä Форумин алакеррасса еннен хаяаннуста.

Сууркиитоксет хуикеалле маткасеуралле! Хенкилöкохтаисен яцкпотин лисäкси реиссу оли муутенкин миелеенпаинува. Сеураава реиссу лиенеекин Берлииниин.

Спялеранцен осуус Мосцоw Цуписса (205):

9. Ахти (267 $)
11. Весq (253 $)

-Ху

1 kommentti:

  1. On ilmennyt ymmärtämisvaikeuksia, joten tässä vielä pieni apu:

    http://www.lexilogos.com/keyboard/russian_conversion.htm

    VastaaPoista